Cookie Consent by Free Privacy Policy website
ZŠ Pod Dubíčkem Základní škola
Pod Dubíčkem

  (+420) 573 380 682
  reditel@zsbphdubicek.cz

Informace o škole

V kroměřížském regionu je naše zařízení stále jediným, které poskytuje dětem se speciálně vzdělávacími potřebami a dětem sociálně znevýhodněným celotýdenní kvalifikovanou péči. V posledních letech, vzhledem k celospolečenským trendům a neustále se měnící neodborně zpracovávané legislativě, týkajících se přijímání žáků do našeho typu školských zařízení, dochází k poklesu počtu přijímaných žáků. I přesto existence našeho zařízení je pro daný region nezbytná.

 

Naše škola je úplnou základní školou, která poskytuje výchovu a vzdělání dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Požadavky na vzdělání vždy přizpůsobujeme individuálním možnostem a schopnostem našich žáků. Poskytujeme péči dětem, jejichž zdravotní oslabení vyžaduje užívání speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek dle individuálních specifických potřeb. Zajištění služeb asistenta pedagoga, snížení počtu žáků ve třídě a jiná úprava organizace vzdělávání zohledňují speciální vzdělávací potřeby žáka. Školu navštěvují žáci ze spádových obcí Bystřicka, celotýdenně ubytovaní jsou děti z Kroměřížska, Vsetínska a Přerovska.

 

Naše celotýdenní školské zařízení a náš výchovně vzdělávací proces je orientován k systematickému rozvíjení pracovních, kulturních a sociálních dovedností dětí. Důsledně vedeme žáky k úctě člověka, úctě k práci svojí i k práci druhých, posilujeme a usměrňujeme žákovské sebevědomí, a tak přirozeným způsobem upevňujeme jejich morální vlastnosti. Všestrannou činností připravujeme žáky k práci, k ochraně zdraví, ochraně životního prostředí, k šetření společného majetku, k dopravní kázni, ale i k posilování estetického cítění. Estetická výzdoba interiéru školy jen podtrhuje snahu nás všech pracovat v útulné, radostné, pohodové a čisté škole, škole rodinného typu, škole s příkladnými mezilidskými vztahy ve ŠKOLE POHODY DUBÍČEK.